Door de snelle communicatiemiddelen, zoals tv en internet, en de huidige mogelijkheden voor verre verplaatsingen is de wereld ons dorp geworden. Gebeurtenissen in het zuiden hebben invloed op onze samenleving. Beslissingen hier hebben gevolgen op het leven van mensen elders in de wereld. Lokaal beleid moet daarom meer dan ooit gebeuren met een mondiale bril op.

In dit thema:

Europa

Het gemeentebeleid heeft een Europese dimensie. Praktisch gezien is dit duidelijk ook al is men er zich niet steeds van bewust. Selectieve afvalinzameling, gescheiden riolering, de watertoets bij bouwaanvragen, de periodieke veiligheidscontrole van speeltuigen op speelpleintjes zijn er gekomen ten gevolge van Europese regelgeving. Gemeentelijke projecten worden mogelijk gemaakt met Europese subsidies. Dankzij Europese samenwerking is er vrede en welvaart en kunnen de EU-partners bijdragen tot het zoeken naar oplossingen voor wereldproblemen. 

Lokaal besturen kan niet langer zonder die ruime Europese dimensie. Daarom wil CD&V de Heistenaars sensibiliseren voor de werking van de EU en van de Europese instellingen. 

CD&V wil blijvend volgende accenten leggen in haar Europees beleid: 

 • Informeren over de EU en haar instellingen via infoavonden, tentoonstellingen, markten, Pop-ups, infostanden in de bib en bezoeken aan het Europees Parlement… 
 • Europese stages van Heistse leerlingen stimuleren  
 • Europese samenwerkings- en uitwisselingsprojecten van Heistse scholen inhoudelijk en logistiek ondersteunen 
 • Europese subsidies voor gemeentelijke projecten aanvragen waar nodig en mogelijk 

Op een ruimer (bestuurs)niveau wil CD&V blijven inzetten op grote Europese projecten die focussen op “European Citizenship”. Onze gemeente nam in de voorbije jaren reeds actief deel aan verschillende van deze projecten. Wij organiseerden zelf een succesvol Twin City project met Arad in Roemenië en Ercolano in Italië. Wij zonden een delegatie leerlingen binnen ‘Let’s post it” naar Massa di Somma (Italië) om samen met jongeren uit “de nieuwe Europese landen” te debatteren over de uitdagingen voor het Europa van morgen. 

Op bestuursniveau leerden vele Europese steden en gemeenten elkaar dankzij Heist kennen in “Easy Towns 1.0 “. Zij werkten samen rond thema’s als discriminatie, inclusie, participatie, jeugd, senioren, cultureel erfgoed en wisselden hun beste praktijken en ervaringen uit. Onze scholen, jeugdverenigingen, academies, families werden intens betrokken en participeerden op de meest denkbare democratische manier. Ook ngo’s, onderzoekscentra, KUL en RUG werkten mee.  CD&V wil in dit netwerk z’n verantwoordelijkheid opnemen.

“Easy Towns 2.0” is ondertussen goedgekeurd en gefinancierd door Europa. Dit project kan nog vóór einde 2018 starten. 

CD&V blijft inzetten op Europa en plaatst Heist zo op de wereldkaart! 

Wereld 

CD&V wenst in het lokaal mondiaal beleid volgende accenten te leggen:

 • Agenda 2030 als leidraad bij opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, over de verschillende beleidsdomeinen heen, met de medewerking van alle gemeentediensten en na participatie van adviesraden en geëngageerde inwoners
 • Opvolging en coördinatie van de verschillende gemeentelijke acties voor realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) door het team Heist in de wereld
 • Aanscherpen van de acties in het kader van het burgemeestersconvenant voor een ambitieus klimaat- en energiebeleid met het oog op de vermindering van de CO2-uitstoot
 • Een budget voor ontwikkelingssamenwerking voor ondersteuning van projecten in het zuiden en voor sensibilisatie bij ons, o.a. via noord-zuidinitiatieven van lokale verenigingen en scholen en van inleefreizen en -stages van jongeren in het zuiden
 • Verderzetten van stedenbanden met gemeenten in het zuiden, bv. met Bergrivier in Zuid-Afrika, als een wederzijdse verrijking van beide partnergemeenten door uitwisseling van ervaring en kennis tussen besturen, administraties en inwoners 
 • Blijvende inspanningen voor het behoud van het label “Fair Trade Gemeente” samen met de trekkersgroep, verenigingen, scholen en bedrijven
 • Uitbreiding van het project “Proef Heist” voor de promotie van Heistse hoeve- en streekproducten in het kader van de korte keten
 • Adviesraad Noord-Zuidoverleg, partner van het gemeentebestuur voor het uitstippelen van het Noord-Zuidbeleid 

Diversiteit

De wereld wordt ook zichtbaar in ons dorp. Er wonen meer dan 1245 inwoners van 90 verschillende nationaliteiten in onze gemeente. Onze bevolking wordt meer divers.  Wij geven aan iedereen de kans om voluit en volwaardig deel uit te maken van onze plaatselijke gemeenschap. CD&V wil hierbij vooral inzetten op:

 • Organisatie van initiatieven voor integratie van nieuwe inwoners met een diverse afkomst i.s.m. vrijwilligers, zoals Babbelberg, fietslessen, huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten en ontmoetingsmomenten met nieuwkomers
 • Aandacht voor mensen met een migratieachtergrond in de gemeentelijke dienstverlening, o.a. een toegankelijk onthaal en een toegankelijke communicatie op maat van de betrokken doelgroep
 • Verderzetten van de werking van de gemeentelijke Integratie- en diversiteitsdienst, voor coördinatie van beleid en initiatieven op het vlak van integratie