In dit thema:

Duurzaamheid

Ons land ondertekende in september 2015 de Agenda 2030 met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Deze 17 doelstellingen hebben o.a. betrekking op armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid, duurzame productie en consumptie, klimaatverandering en vrede. De realisatie ervan is de opdracht van iedereen, in alle landen op alle bestuursniveaus. Als bestuur, dichtbij de burger, moet de gemeente hiervan werk maken, samen met alle gemeentediensten, verenigingen en inwoners. Zo werken wij samen aan een betere wereld.

Hierbij willen wij vooral aandacht besteden aan:

 • SDG’s  als leidraad bij opmaak van het gemeentelijk beleidsplan 2020-2025 en bij de uitwerking ervan in concrete acties. Ze werden reeds gebruikt bij opmaak van ons programma.
 • Voorbeeldfunctie via interne gemeentelijke werking
 • Sensibilisatieopdracht naar de inwoners, verenigingen en bedrijven
 • Werken aan kennisopbouw van alle gemeentediensten
 • Participatie en cocreatie 
 • Innovatie, o.a. door toepassing van slimme technieken
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Goed bestuur: transparant, zuinig en klantvriendelijk

Wij ondersteunen verder het project “Proef Heist”, dat de producten van de lokale boeren zonder tussenschakels tot bij de consument brengt, vanuit volgende principes:

 • Een eerlijke prijs voor de producent
 • Stimuleren van lokale economie
 • Meer contact tussen producent en consument
 • Uitschakelen van overbodig transport

Klimaat 

De gemeente speelt als bestuur dicht bij de burger een belangrijke rol bij het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. CD&V is van oordeel dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft m.b.t. klimaatbeleid en die rol ten volle moet opnemen. Daarom moet de gemeente haar inspanningen verder opdrijven om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke activiteiten en die op haar grondgebied verder te verminderen. Zo kunnen we als gemeente een klein maar belangrijk steentje bijdragen tot de beperking van de klimaatopwarming. 

CD&V pleit voor volgende concrete acties op het vlak van energie:

 • Overschakelen van de openbare verlichting op ledlampen tegen 2025
 • Investeringen in energie-efficiënte gemeentegebouwen, zowel voor energiebesparingen als voor de productie van hernieuwbare energie
 • Vergroenen van het gemeentelijk wagenpark (CNG, elektrisch, hybride)
 • UItbreiding van het aantal laadpalen, zowel voor auto’s als fietsen, verspreid over de gemeente
 • Informatie over en ondersteuning van energiebesparende maatregelen door gezinnen, o.a. door technisch advies, groepsaankopen, hulp bij aanvraag subsidies
 • Sensibilisatie van de bevolking voor het gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen
 • Promotie van het gebruik van fietsen voor dienstverplaatsingen
 • Verbetering van het openbaar vervoer en verbetering en uitbreiding van het fietspadennetwerk, waardoor inwoners overtuigd kunnen worden om hun wagen minder te gebruiken voor verplaatsingen binnen de gemeente
 •  

Wij werken samen met bedrijven en inwoners aan een energievisie voor de toekomst, met o.a. volgende onderdelen:

 • Mogelijke energiebesparingen bij inwoners, bedrijven, scholen en diensten en de hiervoor noodzakelijke acties, zoals renovatie en vernieuwing van verwarmingssystemen
 • Mogelijkheden voor productie van hernieuwbare energie (PV-panelen, zonneboilers, windturbines, brandstofcellen, warmtepompen,..) en voor de aanwending van eventuele restwarmte binnen de gemeente
 • Concrete acties op het vlak van energiebesparing en van de productie van hernieuwbare energie 

De invoering van digitale meters, de ombouw van de elektriciteitsnetten naar slimme netten en de gewijzigde regelgeving voor energiedistributie bieden nieuwe mogelijkheden aan gezinnen en bedrijven voor het actief opvolgen van hun energieverbruik, het samen opwekken van hernieuwbare energie en de wijkopslag van elektrische energie. Op basis van deze energievisie kunnen in de toekomst meer ingrijpende maatregelen genomen worden voor de vermindering van het energiegebruik en de overschakeling op hernieuwbare energie.

De strijd tegen energie-armoede blijft voor CD&V een prioriteit. Zowel passende begeleiding als logistieke en financiële ondersteuning van de betrokken gezinnen, bij het zoeken naar een goedkope leverancier en bij renovatiewerken voor de vermindering van het energieverbruik zijn hiervoor nodig. 

Hoewel we zoveel als mogelijk inspanningen moeten leveren om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn de eerste gevolgen van die opwarming toch al duidelijk merkbaar. Daarom kiest CD&V voluit voor groenaanplantingen in de woonkernen, het vrijwaren van open ruimte, het herwaarderen van waterlopen en grachten, de inrichting van overstromingsgebieden, het voorzien van buffer- en infiltratiebekkens en het systematisch hergebruik van regenwater. Met die ingrepen willen we de gevolgen van de klimaatopwarming in onze gemeente zoveel als mogelijk in de hand houden.

Milieu

CD&V wil werk maken van volgende punten:

 • Nultolerantie voor sluikstorten. Naast preventie en sensibilisering zijn verhoogd toezicht door politie en milieutoezichters, gebruik van mobiele camera’s en ontrading door hogere boetes nodig.
 • Volgehouden zorg voor de netheid van het openbaar domein, door dagelijkse inzet van schoonmaakploegen en veegmachines over gans het grondgebied
 • Behoud van peters en meters die toezien op de netheid van het openbaar domein
 • Behoud van opruimacties door verenigingen en scholen als een vorm van sensibilisatie
 • UItbreiding van de voorraad herbruikbare bekers bij de gemeentelijke uitleendienst ten behoeve van evenementen
 • Evaluatie van de in het containerpark gehanteerde tarieven, bv. voor haagsnoeisel 
 • Rekrutering van bijkomende compostmeesters
 • Interne milieuzorg bij de gemeente, o.a. bij schoonmaak, aankoop, intern afvalbeleid, onkruidbestrijding, bermbeheer 
 • Sensibilisering m.b.t. afvalvoorkoming en selectieve inzameling van afval
 • Verdere samenwerking met de Kringwinkel om door hergebruik de afvalberg te verkleinen.
 • Uitbreiding van de gescheiden riolering. Verschillende rioleringsprojecten zijn reeds opgenomen op het meerjarenprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Je vindt hier een overzicht van deze projecten. CD&V streeft naar een optimale samenwerking met Aquafin en Pidpa om deze rioleringswerken uit te voeren in een aanvaardbare fasering en planning.
 • Herwaardering van waterlopen
 • Analyse van de meetresultaten van de Curieuzeneuze-actie m.b.t. luchtkwaliteit en mogelijke verbeteringsmaatregelen onderzoeken
 • Tegengaan lichtvervuiling, door het dimmen van openbare verlichting, door openbare verlichting bediend door naderingssensoren en door regelgeving m.b.t. lichtreclames
 • Uitbreiding van groen in de verschillende woonkernen 
 • Realisatie van een groene verbinding tussen Averegten en Grote Nete en tussen berg en Grote Nete
 • Actualiseren van het wegbermbeheersplan in overleg met milieuraad en adviesraad voor verkeer
 • Subsidiëring van de aankoop van gronden door natuurverenigingen