Onze gemeente is een onderwijscentrum, waar enkele duizenden kinderen en jongeren naar school gaan. Maar ook wie de schoolbanken verlaten heeft, krijgt hier nog ruime kansen om levenslang te leren.

In dit thema:

Basisonderwijs

CD&V heeft volgende actiepunten voor het basisonderwijs:

 • Verdere ondersteuning van en actieve medewerking van verschillende gemeentediensten aan het unieke netoverschrijdende samenwerkingsverband Megascholen 
 • Ruim overleg met alle basisscholen over organisatie van de inschrijvingen van leerlingen
 • Zorg voor veilige schoolomgevingen in overleg met de scholen en ouders, bv. via schoolstraten, fietsstraten en politietoezicht
 • Uitstippelen en verwezenlijken van veilige schoolroutes i.s.m. de scholen
 • Recrutering en vorming van gemachtigde opzichters voor de scholen
 • Medewerking van lokale politie aan de fiets- en wandelproeven van de basisscholen
 • Buitenschoolse kinderopvang in of dichtbij elke basisschool
 • Regelmatige halte van De Bus aan de scholen in woonkernen voor het uitlenen van boeken aan de leerlingen 
 • Verderzetten van gemeenschappelijke artistieke en creatieve projecten tussen academies en scholen
 • Behoud van de uitgebreide schoolprogrammatie van cc Zwaneberg
 • Mogelijkheden onderzoeken voor oprichting van een STEM-academie als buitenschoolse activiteit door uitbreiding van de bestaande werking van Sint-Lambertusinstituut met ondersteuning van de gemeente en met medewerking van meerdere partners, zoals andere scholen, bedrijven en sport&jeugd 
 • Een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool van Pijpelheide. De gemeenteraad van juni keurde hiervoor de plannen goed. De subsidies zijn toegekend.
 • Ingrijpende renovatiewerken aan de schoolgebouwen van de gemeentelijke basisschool van Zonderschot
 • Promotie van en steun aan brede scholen, d.w.z. scholen die hun deuren ook openzetten buiten de schooluren voor de plaatselijke gemeenschap (turnzaal, vergaderlokaal, speelplaats)

Middelbaar onderwijs

De Heistse middelbare scholen vielen in het recente verleden op door nieuwbouwprojecten en een verruiming van de studiemogelijkheden. CD&V meent dat deze belangrijke dienstverlening aan de bevolking blijvend vanuit de gemeente ondersteund moet worden. De scholen kunnen echter ook een ruimere maatschappelijke opdracht opnemen. 

CD&V legt hierbij volgende accenten:

 • Samenwerking tussen de verschillende Heistse middelbare scholen en het gemeentebestuur stimuleren, naar het voorbeeld van Megascholen voor het L.O.
 • Systematische uitbreiding van het fietspadennetwerk tussen woonkernen en centrum en realisatie van de fietsostrade als veilige routes naar de middelbare scholen
 • Betere busverbindingen tussen woonkernen en centrum
 • Veilige schoolomgevingen, o.a. via signalisatie, weginrichting, politietoezicht
 • Europese uitwisselingsprojecten van Heistse scholen stimuleren en mee mogelijk maken
 • Verdere samenwerking tussen gemeentebestuur, Heistse ondernemers, VDAB en middelbare scholen, o.a. om leerlingen kennis te laten maken met bedrijven en latere tewerkstellingsmogelijkheden
 • Gemeenschappelijke infodagen voor afstuderenden van alle middelbare scholen over studie- en tewerkstellingsmogelijkheden, via een samenwerking tussen alle middelbare scholen, lokale bedrijven en ondernemers en gemeentebestuur
 • Afspraken met de middelbare scholen over het gebruik van hun turn- en sportzaal door verenigingen, met tussenkomst van de gemeente

Deeltijds kunstonderwijs

De nieuwbouwwerken voor uitbreiding van de academiegebouwen zijn gestart. De renovatie van de huidige academiegebouwen gaat verder. Hierdoor zullen de meer dan 2000 leerlingen van onze academies voldoende ruimte krijgen om onder goede voorwaarden les te volgen. 

CD&V wil echter verder werk maken van de kwaliteit en toegankelijkheid van ons kunstonderwijs door volgende maatregelen:

 • Toegang tot de studiekringen muziek en woord vanaf 6 jaar
 • Aanbod van nieuwe leergangen, zoals kinderkoor vanaf 6 jaar, “Live en studio electronics” met de laptop als instrument en “Geluidsleer en opnametechnieken”. In de toekomst kunnen in functie van de behoeften nog andere opleidingen ingevoerd worden.
 • Behoud van de wijkafdelingen van de academies
 • Stimuleren van samenwerkingsprojecten tussen academies en lagere en middelbare scholen, om leerlingen te initiëren in artistieke en creatieve vaardigheden
 • Promotie van de opleidingen door regelmatige organisatie van concertjes en tentoonstellingen van leerlingen in het nieuwe academiegebouw 

Vorming voor volwassenen

Er zijn in Heist heel wat mogelijkheden om levenslang te leren, via cursuscentrum, Open school, CVO Crescendo, Vorming plus, academies, cultuurcentrum, lokale dienstencentra, sport&jeugd, maar ook via verschillende verenigingen. Het cursuscentrum vervult hierbij een belangrijke maatschappelijke rol als vormings- en ontmoetingscentrum voor honderden inwoners, waarbij tientallen vrijwilligers kansen krijgen en grijpen om hun vaardigheden of kennis ten dienste te stellen van de cursisten

CD&V wil inzake volwassenenvorming volgende accenten leggen:  

 • Verdere uitbouw van de cursussen van het cursuscentrum
 • Logistieke ondersteuning en bekendmaking van vormingsavonden en lessenreeksen, georganiseerd door verenigingen
 • Een ruim en gevarieerd aanbod van korte cursussen in het cultuurcentrum
 • Medewerking aan Open School, inzonderheid bij de cursus “Kennismaking met gemeentelijke diensten”
 • Regelmatige afstemming van het aanbod van cursussen tussen de verschillende aanbieders
 • Zorgen dat de senioren digitaal mee zijn, door organisatie van informaticacursussen op maat, door cursuscentrum, Open School, lokale dienstencentra en verenigingen
 • Onderzoek naar behoeften aan nieuwe cursussen, zowel wat onderwerp als tijdstip en doelgroep betreft, en naar mogelijkheden om ze in te vullen