In dit thema:

Verenigingen

Verenigingen maken van een gemeente een gemeenschap. Zij brengen leven in een dorp en zorgen voor verbondenheid en samenhorigheid. Ze zorgen door hun activiteiten mee voor de uitstraling van onze gemeente.

CD&V meent dat de gemeente de werking van de verenigingen blijvend moet ondersteunen, o.a. door volgende maatregelen:

 • Verderzetten druk- en uitleendienst, met regelmatig overleg met de gebruikers voor het afstemmen van de dienstverlening op hun evoluerende behoeften
 • Maximale vereenvoudiging van aanvragen voor manifestaties op openbaar domein door het evenementenloket als enig loket voor aanvraag van alle noodzakelijke toelatingen en vergunningen
 • Promotie van verenigingsactiviteiten voor een ruimer publiek via gemeentekrant, lichtkranten en UiT-kalender op de gemeentelijke website
 • Invoering van de UiT-pas in overleg met verenigingen en adviesraden, als een bijkomende promotie van activiteiten van verenigingen voor een ruim publiek
 • Afzonderlijke ruimte op gemeentelijke website voor voorstelling van de werking van de verschillende verenigingen
 • Organisatie van een tweejaarlijkse Vrijetijdsmarkt samen met de adviesraden, voor bekendmaking en voorstelling van werking en activiteiten van de verschillende Heistse verenigingen
 • Organisatie van aangepaste vorming voor verantwoordelijken van verenigingen i.s.m. de verschillende adviesraden
 • Degelijke en betaalbare gemeenschapslokalen in elk kerkdorp. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor een sterk en bloeiend verenigingsleven. Bloeiende verenigingen zorgen dan weer voor een levendige dorpsgemeenschap. In bijna elke woonkern vervult de parochiezaal deze functie. De gemeente moet er mee voor zorgen dat deze infrastructuur naar de toekomst toe beschikbaar en betaalbaar blijft. CD&V is voorstander van een breed overleg tussen gemeente, zaalbeheerders, verenigingen en adviesraden hierover. Een gemeentelijke tussenkomst in renovatie- en exploitatiekosten samen met afspraken over maximale huurprijzen voor lokale verenigingen kan hiervoor een mogelijke oplossing zijn.
 • Hulp bij het openstellen van schoolinfrastructuur voor verenigingen buiten de schooluren. Verschillende lagere- en middelbare scholen kunnen onderdak bieden aan activiteiten van verenigingen buiten de schooluren. Dit gebeurt trouwens al. Maar er zijn nog vele drempels die een vlot gebruik door verenigingen bemoeilijken. De gemeente moet daarom samen met scholen en verenigingen onderzoeken hoe deze drempels kunnen weggewerkt worden met de hulp van de gemeente. Ideeën hiervoor zijn te vinden op http://slimgedeeld.be.

Cultuur

Onze gemeente heeft een bruisend cultuurleven, resultaat van de werking van cultuurverenigingen met een rijke traditie, zoals fanfares, toneelkringen en zangkoren, en van een aantal instellingen zoals academies, bibliotheek en cultuurcentrum Zwaneberg.

CD&V stelt voor om naar aanleiding van de 30e verjaardag van cultuurcentrum Zwaneberg in 2020 met velen na te denken over de toekomstige werking van cc Zwaneberg: met cultuurraad, adviesraad van het cultuurcentrum, verenigingen, gebruikers, bezoekers en medewerkers van cc Zwaneberg. 

CD&V vindt volgende functies van het cultuurcentrum belangrijk:

 • Blijvende bijdrage tot cultuurspreiding door de organisatie van podiumvoorstellingen en tentoonstellingen, met aandacht voor alle genres, van klassiek tot modern, van schilderkunst tot plaatselijke geschiedenis
 • Een podium voor kunst- en muziekbeoefenaars uit eigen streek: zangkoren, VMT, fanfares, toneelgroepen, artiesten, kunstenaars, studenten van de academies,…
 • Een plaats van ontmoeting, waar verenigingen vergaderen, muziekgroepjes oefenen of waar mensen gewoon binnenspringen voor een babbel bij een koffie
 • Vergroten van de cultuurparticipatie, o.a. door doelgroepenwerking, een uitgebreide schoolprogrammatie, toegankelijke voorstellingen, namiddagvertoningen, samenwerking met Heistse verenigingen, organisatie van originele cursussen, reducties voor mensen met minder kansen,…
 • Activiteiten op locatie: bv. voorstellingen in parochiekerken, artistieke projecten in kerkdorpen i.s.m. plaatselijke verenigingen en scholen zoals Supervlieg
 • Mogelijkheden bieden voor experimentele en vernieuwende kunst- en cultuurprojecten, zowel als gastheer, maar ook als initiatiefnemer, waarbij plaatselijke amateurs samenwerken met professionelen
 • Nog meer samenwerking met andere cultuurcentra uit de regio voor gezamenlijke promotie, afspraken m.b.t. programmatie, het aantrekken van zeldzame topproducties en ervaringsuitwisseling, met een perspectief op nieuwe Vlaamse regionale cultuursubsidies.
 • Heist op de kaart zetten, niet alleen architecturaal, maar ook door zijn werking

Onze openbare bibliotheek kreeg in de voorbije jaren een grondige facelift, met een nieuwe leeszaalinrichting, volledige vernieuwing van de jeugdafdeling, een zelfuitleenbalie en een meer toegankelijke schikking van boeken en tijdschriften.  Met De Bus komt de bib sinds 2015 in elk kerkdorp regelmatig langs met boeken en met andere gemeentelijke dienstverlening.

De bib vervult verschillende functies:

 • Aanbod van een ruime collectie boeken, tijdschriften en cd’s
 • Informatie, over de samenleving en over de gemeente in het bijzonder
 • Toegang tot de geschiedenis van de gemeente, dankzij het gemeente- en het heemarchief
 • Ontmoetingsplaats voor velen, o.a. van senioren aan de leestafel, van anderstalige inwoners in Babbelberg, van gedreven lezers in één van de leeskringen
 • Stimuleren van de leesvaardigheid van kinderen en jongeren
 • Organisator van allerlei laagdrempelige uitbreidingsactiviteiten, zoals geleide bezoeken voor scholen en verenigingen, schrijversvoordrachten, tentoonstellingen, vertelnamiddagen en allerlei workshops

CD&V is voorstander van de uitbreiding van de collectie songbooks in de bibliotheek tot een “partiturenbibliotheek”. Hierin kunnen muziekpartituren, die door fanfares en gemeente samen aangekocht worden, bewaard worden, zodat ze later aan andere fanfares kunnen uitgeleend worden. Wij zullen hierover overleggen met de Heistse fanfares en de cultuurraad.

De uitbreiding van en de renovatie van het academiegebouw zal heel wat mogelijkheden bieden. Binnen het gebouw komt er opnieuw ruimte voor kleine concerten en tentoonstellingen van studenten van de academies. Hierrond kan een werking opgezet worden, om leerlingen te stimuleren en om nieuwe leerlingen aan te trekken. CD&V wil hiervan werk maken.

CD&V wil het lokaal cultuurbeleid vormgeven vanuit deze cultuurinstellingen, maar ook met de inbreng van de gemeentelijke cultuurraad, waarin alle cultuur- en socioculturele verenigingen vertegenwoordigd zijn. CD&V vindt volgende actiepunten m.b.t. lokaal cultuurbeleid belangrijk:

 • Nadenken met de cultuurraad over het lokaal cultuurbeleid van de toekomst, om zo nieuwe ideeën aan te reiken aan het gemeentebestuur voor opmaak van het meerjarenplan 2020-2025
 • Stimuleren van samenwerking tussen Heistse verenigingen en gemeentelijke cultuurinstellingen (bib, cc en academies) voor concrete projecten
 • (Mede)gebruik van parochiekerken aan haalbare prijzen voor tentoonstellingen en concerten, in overleg met kerkbesturen en plaatselijke verenigingen
 • Verderzetten van traditie van openluchtevenementen en -concerten tijdens de zomer. Hierbij moet aandacht besteed worden aan de kwaliteit van het programma en moeten mogelijkheden tot spreiding over de woonkernen onderzocht worden.
 • Ondersteuning van culturele en socioculturele verenigingen, omwille van hun belang voor de samenleving. CD&V wil onderzoeken welke middelen hiervoor vrijgemaakt kunnen worden. Aanleidingen voor subsidiëring kunnen o.a. zijn: originele en vernieuwende projecten, sociale initiatieven, activiteiten i.s.m. andere verenigingen, cursussen en grote investeringen. In overleg met verenigingen en cultuurraad zal hiervoor een definitieve regeling uitgewerkt worden.
 • Steun voor het behoud van de plaatselijke vrije radio’s

Erfgoed

De interesse voor ons erfgoed, zowel materieel als immaterieel, groeit. Heemkringen en andere verenigingen organiseren er activiteiten rond, zoals de recente Kapelletjesfietstocht. Deze activiteiten dragen bij tot de kennis van onze plaatselijke geschiedenis en volksgebruiken en tot inzicht in onze identiteit. Nieuwe initiatieven zoals het Kempens Karakter en de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Berg en Nete ondersteunen deze werking.

CD&V wil in de komende jaren werk maken van:

 • Zorg voor het behoud van kleine historische monumenten, zoals kapelletjes, als getuigen van een vroegere volksdevotie en van andere achtergrondverhalen, door samenwerking en afspraken tussen gemeente, heemkringen, plaatselijke verenigingen en buren
 • Herwaardering van het geklasseerd historisch park van Hof ter Laken door een aangepast parkbeheer i.s.m. Kempens Landschap en openstelling van dit park voor het publiek
 • Verderzetten restauratie van geklasseerde gebouwen, zoals kasteel Hof ter Laken in Booischot en Krijserskapel in Wiekevorst
 • Permanente actualisering van de inventaris van bouwkundig erfgoed i.s.m. Berg en Nete en de heemkringen
 • Opmaak van een beheersplan voor alle beschermde gebouwen in publiek bezit om over te kunnen gaan tot onderhouds- en herwaarderingswerken met Vlaamse erfgoedpremies
 • Bewaring en ontsluiting van het indrukwekkend jazzarchief van Juul Anthonissen, als een samenwerkingsproject tussen gemeentelijke culturele instellingen, jazzliefhebbers en cultuurliefhebbers, zo mogelijk in het kader van een Huis van de Jazz
 • Ruime openstelling van het gemeentearchief en van het heemkundig archief voor genealogen en plaatselijke heemkundigen
 • Verbetering van de ontsluiting van het archief i.s.m. vrijwilligers

Sport

Op basis van de voorstellen van het Masterplan OpenluchtSporten (MOS) worden de noden voor openluchtsporten systematisch ingevuld, in overleg met de sportraad, sportclubs en verenigingen en met aandacht voor de spreiding over de gemeente. In 2017 werd er reeds - op initiatief van CD&V - een intense samenwerking tussen KBVB-voetbalclubs opgestart over allerlei gemeenschappelijk problemen, van infrastructuur tot jeugdopleiding, onder de naam Voetbaloverleg. Voor CD&V moeten er al snel acties ondernomen worden voor:

 • Definitieve oplossing van de terreinproblemen van Molenzonen
 • Integrale inrichting van recreatiezone “De Boonmarkt”, vlakbij het centrum en de dorpskern van Hallaar, in afspraak met de verschillende partners (speelpleinwerking, Heistse Tennisclub, Chiro Hallaar, Ten Kerselaere en provinciaal groendomein De Averegten). Door een recente grondverwerving zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van het speelplein van de chiro en van de infrastructuur van de Heistse Tennisclub. Het centraal speelplein krijgt een nieuwbouw met ruimte voor binnenspelen en workshops. Het skatepark wordt vernieuwd. 
 • Ter beschikking stellen van de verlaten voetbalterreinen te Pijpelheide aan sportclubs met nood aan bijkomende terreinen, aan clubs die nog op zonevreemde terreinen actief zijn, maar ook voor recreatieve sportbeoefening 
 • Afspraken tussen de verschillende sportclubs en het gemeentebestuur over het gemeenschappelijk gebruik van openluchtterreinen 
 • Toekomst van andere openluchtsportterreinen verzekeren door langdurige huur, erfpacht of aankoop
 • Opwaardering van sportcentrum De Lichten, met o.a. aandacht voor de buiteninrichting

Na 6 jaar is De Sporthal bijna volledig bezet. Zaalsportverenigingen hebben nood aan bijkomende overdekte sportruimte. CD&V wil een visienota m.b.t. overdekte sportruimte uitwerken in overleg met sportraad, sportclubs, verenigingen en scholen. Die visie moet steunen op een inventaris van het aanbod aan overdekte sportinfrastructuur, met inbegrip van de nog vrije uren, van de noden van de sportclubs, verenigingen en scholen en van de vragen naar nieuwe binnensporten. Volgende maatregelen zijn op dit ogenblik prioritair, omwille van efficiëntie, zuinigheid, spreiding van de overdekte sportinfrastructuur en beperking van inname van nieuwe open ruimte:

 • Afspraken met scholen voor openstelling van hun turn- en sportzalen na de schooluren, met tussenkomst van de gemeente
 • Realisatie van een sporthal ten zuiden van de N10, bij voorkeur i.s.m. een school, om aanspraak te kunnen maken op Vlaamse subsidies.

Het nieuwe zwembad zal normaal begin 2020 opengaan. Wij voorzien hier aangepaste tarieven voor Heistse inwoners, scholen, zwem- en duikclubs en extra lage tarieven voor houders van een vrijetijdskaart. Na afbraak van het oude zwembad komt er ruimte voor vergroening van het sportcentrum en voor inrichting van bijkomende parkeerplaatsen. Aansluitend start de eerste fase van de inrichting van het landschaps- en sportpark Hof van Riemen.

CD&V wil dat vanuit de gemeente volgende initiatieven verzekerd blijven:

 • Sportinitiatie voor kinderen en jongeren
 • Aangepast aanbod van sportactiviteiten voor senioren
 • Sportinitiatiecursussen ook na de werkuren
 • Ondersteuning van wandel-, fiets- en loopevenementen voor een ruim publiek, zoals Den Toer van Heist, Heist Loopt en Rondom Netedal
 • Jaarlijkse organisatie van wielerwedstrijd De Heistse Pijl
 • Nodige ondersteuning, logistiek en met politie, van wielerwedstrijden
 • Organisatie van vorming voor bestuursleden en sportbegeleiders van Heistse sportclubs i.s.m. de sportraad
 • Contacten van Heistse sportclubs met buitenlandse sportclubs 
 • Initiatiecursussen in minder bekende sporten 

Senioren

CD&V wil verder werk maken van het gemeentelijk ouderenbeleid. CD&V staat vooral achter volgende initiatieven voor senioren:

 • Uitbouw van seniorenraad tot een volwaardig adviesorgaan voor het gemeentelijk ouderenbeleid in de ruime zin, in diverse sectoren, zoals vrije tijd, wonen, gezondheid, zorg, openbaar domein, mobiliteit, gemeentelijke dienstverlening,…
 • Aandacht bij de inrichting van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor de mobiliteitsbeperkingen van ouderen. Zo kan onze gemeente een leeftijdsvriendelijke gemeente worden.
 • Aangepaste programmatie voor senioren in cultuurcentrum, o.a. ook namiddagvoorstellingen
 • Een ruim boekenaanbod, waaronder ook grootletterboeken, in de bibliotheek en in De Bus
 • Cursussen voor digitale vorming door cursuscentrum, i.s.m. dienstencentra, organisaties en scholen zodat senioren digitaal mee zijn
 • Regelmatige infoavonden en infobeurzen voor senioren, over onderwerpen, die voor hen belangrijk zijn, bv. gezondheid, valpreventie, woningaanpassingen, hulpmiddelen, sociale voordelen, erfrecht, thuiszorgdiensten en woonzorgcentra 
 • Stimuleren van sportactiviteiten door seniorenverenigingen
 • Sportcursussen op maat van de senioren

Jeugd

CD&V wil in het gemeentelijk jeugdbeleid volgende accenten leggen:

 • Jeugdraad als eerste gesprekspartner van het gemeentebestuur voor het uitwerken van het gemeentelijk jeugdbeleid. De jeugdraad geeft jongeren, ongeacht hun leeftijd, een stem in het gemeentebeleid.
 • Jeugdbeleid meer dan vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren. Het gaat over hun leefwereld: welzijn, mobiliteit, ruimte. Het is een noodzakelijk onderdeel van het meerjarenplan, resultaat van participatie en inspraak van kinderen, jongeren en hun verenigingen, aandachtspunt van alle gemeentediensten
 • Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeentelijke jeugdconsulent door individuele jongeren en jeugdverenigingen, als hun eerste aanspreekpunt voor informatie, advies, en jeugdhulp. Dit moet na de recente integratie van de jeugddienst in Sport&Jeugd goed opgevolgd worden en zo nodig bijgestuurd.
 • Kinderen en jongeren actief betrekken bij de voorbereiding van herinrichtingsprojecten van het openbaar domein 
 • Bijzondere aandacht in het jeugdbeleid voor kwetsbare kinderen en jongeren, o.a. kinderen in armoede, kinderen met een handicap, kinderen met een migratieachtergrond
 • Blijvende ondersteuning aan jeugdverenigingen en jeugdhuizen, o.a. via druk- en uitleendienst, technische hulp, kampvervoer, regelmatige gratis brandweerinspectie, vormingssubsidies,…
 • Verhoging van de subsidies en van de renteloze leningen voor renovatie of nieuwbouw van jeugdlokalen, aangepast aan de huidige kostprijzen. 
 • Subsidiëring van de bouw of renovatie van infrastructuur, bestemd voor de jeugdwerking van sportclubs en cultuurverenigingen
 • Eenvoudige subsidiereglementen voor het jeugdwerk
 • Projectsubsidies voor experimentele jeugdinitiatieven
 • Fuiven onder de kerktoren moeten mogelijk blijven. Het fuifcharter met afspraken tussen organisatoren en gemeentebestuur wordt regelmatig geactualiseerd. De uitleendienst houdt hiervoor een organisatiekit klaar met o.a. geluidsmeter en EHBO-materiaal
 • UItbreiding van het aantal speelbossen. Het volgende speelbos komt alvast in het domein van Hof ter Laken.
 • Voldoende groene speelruimte in nieuwe woonprojecten
 • Onderhoud en renovatie van speelpleintjes, verspreid over de gemeente
 • Verderzetten van de boeiende gemeentelijke vakantiewerking voor kinderen via speelpleinwerking, speelkoffers, sportkampen, workshops en andere keuzeactiviteiten. Het centraal speelplein krijgt tegen de volgende zomervakantie een nieuwbouw met ruimte voor binnenspelen en voor workshops
 • Afwisseling brengen in de vakantie-activiteiten voor kinderen en jongeren door het programmeren van minder bekende en uitdagende activiteiten, bv. circustechnieken en STEM-activiteiten
 • UItbreiding van de vakantieactiviteiten voor tieners (12-16 jaar), zowel in aantal als in keuzemogelijkheden
 • Programmatie van cc Zwaneberg en de uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek voortdurend afstemmen op kinderen en jongeren
 • Overleg met Sint-Lambertusinstituut voor uitbreiding van de reeds bestaande STEM-activiteiten tot een STEM-academie met een regelmatige werking, door ondersteuning vanuit de gemeente en samenwerking met meerdere partners, o.a. andere scholen, bedrijven en sport&jeugd 
 • Heistse jongeren en jeugdverenigingen kansen geven voor kennismaking met jongeren en jeugdwerk uit andere landen via stedenbanden en uitwisselingsprojecten