In Heist is het goed wonen. Heel wat nieuwe inwoners hebben onze gemeente uitgekozen omdat ze de kwaliteiten van een stad met de charmes van een plattelandsgemeente combineert. Waar men ook woont in Heist, in het centrum of in één van de deeldorpen, de groene open ruimte is nooit veraf.
CD&V wil er mee voor zorgen dat deze kwaliteiten in de toekomst behouden blijven.

In dit thema:

Kernontwikkeling

CD&V staat achter volgende initiatieven, die kunnen bijdragen tot kernontwikkeling en -versterking:

 • Afwerking van de herinrichting van het centrum van Wiekevorst tot een dorp zonder drempels, waar ruim plaats is voor zorg
 • Afwerken van het masterplan voor het centrum en concrete uitvoering ervan, met o.a. aangepaste herinrichting van Bergstraat en Cultuurplein, na raadpleging van bewoners, handelaars, bezoekers, verenigingen, scholen en adviesraden
 • Werk maken van de herinrichting van de doortocht van Pijpelheide, met de inspiratie van alle bewoners, verenigingen, handelaars en plaatselijke school. Belangrijk aandachtspunt hierbij wordt het terugdringen van het sluikverkeer van vrachtwagens ten gevolge van het rekeningrijden.
 • Zorg voor een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein, in overleg met de buurt, bij kleine herinrichtingsprojecten in de verschillende woonkernen, bv. inrichting van een speelpleintje, van een groenplantsoen, vernieuwing van een straat. Een kwaliteitsvol openbaar domein nodigt uit tot ontmoeting en zorgt voor een levendige buurt. Zo kreeg het ontwerp voor inrichting van buurtplek ’t Werft tot een kwalitatieve publieke groenruimte vorm in een participatief proces met buurtbewoners, chiroleden, leerlingen van de school en Regionaal Landschap Rivierenland. Tegen volgend jaar wordt de eerste fase van het ontwerp uitgevoerd.
 • Verderzetten van het project “Veerkrachtige dorpen”, o.a. voor de woonkernen Schriek, Heist-Goor en Hallaar. Samen met de plaatselijke bewoners, jong en oud, handelaars, verenigingen en scholen willen wij nadenken over de toekomstige ontwikkeling van deze dorpen met respect voor hun identiteit.
 • Opvolgen en uitvoeren van de aanbevelingen, die gemaakt zijn in het kader van het project “Veerkrachtige dorpen”. De dorpskarakterschets van Booischot, opgemaakt na een creatief en participatief proces, bevat een waslijst van kleine en grote acties.
 • Zorg voor het behoud van zoveel mogelijk basisvoorzieningen in de verschillende woonkernen, zoals basisschool, kinderopvang, winkels en horeca, postpunt, degelijke en betaalbare infrastructuur voor organisatie van activiteiten door verenigingen, ruimte voor sport en spel, ontmoetingsruimte voor senioren, zorg op buurtniveau
 • Inrichting en onderhoud van trage wegen, voor duurzame en veilige verplaatsingen naar school, jeugdvereniging, sportclub of winkel
 • Regelmatige busverbindingen tussen de verschillende kernen en het centrum.
 • Verdere uitrol van een degelijk en veilig netwerk van fietspaden tussen centrum en woonkernen en tussen woonkernen onderling

 

Ruimtelijke ordening

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2001 moet in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vervangen worden door een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Dit plan bestaat uit een strategische visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente in de komende decennia en uit concrete acties om deze visie te realiseren op korte en middellange termijn. De opmaak van dit plan zal gebeuren met maximale participatie van de inwoners vanaf het begin van de studie.

Aandachtspunten hierbij zijn o.a.:

 • Vrijwaren van de open ruimte ten behoeve van landbouw, natuur, water en recreatie, met een bijzondere aandacht voor Netevallei, Bergbos, Averegten, Goren en Hof ter Laken, de grote landbouwgebieden in de gemeente en de verschillende andere groengebieden
 • Inrichting van het Landschaps- en sportpark Hof van Riemen ten zuiden van het centrum, rond de sportinfrastructuur, als een nieuwe groene long voor onze gemeente
 • Aangepast beheer en openstelling van het historisch park Hof ter Laken, voor wandelaars en spelende kinderen, als een poort naar het gebied van de Grote Nete
 • Versterken van natuurgebieden, verbeteren van landbouwgronden en inrichten van wandel-, fiets- en ruiterpaden doorheen de vallei van de Grote Nete in het kader van het Sigmaplan
 • Herwaarderen van het netwerk van waterlopen en beken, als een volwaardig onderdeel van het landschap, noodzakelijk voor integraal waterbeheer en voor het beperken van de gevolgen van de klimaatopwarming
 • Ontsluiting van de Goren, een landbouw- en natuurgebied met bijzondere landschappelijke kwaliteiten, voor zachte recreatie, door inrichting van wandelpaden en één fietspad en door uitbouw van de site Kaasstrooimolen tot een toegangspoort voor het gebied
 • Wooninbreidingsprojecten in het centrum en in verschillende kerkdorpen, waarbij wonen verweven wordt met andere activiteiten, met aandacht voor een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein, met het oog op kernversterking en om het aansnijden van nieuwe open ruimte te vermijden 
 • Kernversterking door wonen boven winkels 
 • Ontwikkeling en inrichting van de ruime stationsomgeving
 • Passende invulling van de verlaten Aldi-site en omgeving met een aantrekkelijke groene ruimte voor woningen en voor enkele winkels, kantoren en kleine bedrijven
 • Passende herbestemming van de verlaten bedrijfssite van Spar in het industriepark, o.a. voor enkele grootwinkels die niet in het centrum thuishoren en voor KMO’s, met een vlotte en veilige ontsluiting naar de rotonde N10-N15
 • Passende herbestemming van de verlaten Casa-site in Itegem, waarbij wonen en werken op maat van het dorp, het invullen van de parkeerbehoeften van de dorpskern en de versterking van de band tussen dorp en Netevallei mogelijk worden
 • Inrichting van het gebied ten zuiden van de doortocht van Heist-Goor tot een gebied voor wonen aan betaalbare prijzen, in een groene omgeving en op wandelafstand van de dorpskern, en met ruimte voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen
 • Halt aan de wildgroei van nieuwe baanwinkels langsheen N10, om de ontsluiting van onze gemeente te vrijwaren en om het centrumwinkelgebied te versterken
 • Realisatie van de fietsostrade langsheen de spoorweg, als een veilige en snelle verbinding voor verplaatsingen naar het zwembad, het station, het industriepark of de middelbare school, maar ook naar de omliggende gemeenten, bv. naar Van Hool.
 • Bouw van een brug voor fietsers en voetgangers over de spoorweg in het verlengde van de Kattestraat, als een korte en duurzame verbinding naar het centrum voor de bewoners van het gebied ten zuiden van de spoorweg en als een ontdubbeling voor de soms drukke fietsers- en voetgangerstunnel ter hoogte van de Stationsstraat
 • Aanleg van de oostelijke rondweg tussen Herentalsesteenweg en Westerlosesteenweg, als een onderdeel van de bovenlokale vrachtroute en als een omleiding van het doorgaand verkeer rond het centrum. Zo kan het centrum verkeersluw worden en de verkeersleefbaarheid in verschillende woonkernen verbeteren.
 • Herinrichting van de N10 met volwaardige en veilige fietspaden
 • Uitbouw van een netwerk van trage wegen doorheen de gemeente, zowel voor recreatieve als functionele verplaatsingen

 

Wonen

CD&V is van oordeel dat een gemeente mee moet zorgen dat de inwoners in kwalitatieve, energiezuinige en betaalbare woningen kunnen wonen, o.a. via

 • Bouw van sociale woningen, verspreid over de gemeente
 • Bouw van bescheiden woningen of realisatie van bouwgronden voor bescheiden woningen, d.w.z. voor gezinnen, die net niet in aanmerking komen voor een sociale woning, verspreid over de gemeente
 • Langdurige huur van en verbeteringswerken aan privéwoningen voor sociale verhuur via Sociaal verhuurkantoor (SVK)
 • Gemeentelijke subsidie voor renovatiewerken van privé bescheiden huurwoningen, mits het respecteren van een maximum huurprijs
 • Stimuleren van wonen boven winkels door aangepaste bouwvoorschriften en door toepassing van het leegstandsreglement 

Wij zullen hierbij aandacht besteden aan bijzondere doelgroepen, o.a.:

 • De groeiende groep van senioren
 • Doelgroepen, die regelmatig woonbegeleiding en -ondersteuning nodig hebben
 • Personen, die permanent zorgondersteuning nodig hebben. Het woon-zorgproject Graanweg in opbouw in Wiekevorst is een oplossing hiervoor.
 • Alleenstaanden en jonge gezinnen

Onze gemeentelijke diensten blijven de nodige informatie en begeleiding bieden om mensen te helpen bij het oplossen van hun woonproblemen, m.b.t.:

 • Duurzaam bouwen
 • Woningrenovatie
 • Energiebesparingen
 • Aanwenden van hernieuwbare energietoepassingen
 • Keuze van de goedkoopste energieleverancier
 • Mogelijke subsidies, leningen en fiscale gunstmaatregelen
 • Aanpassen van bestaande woningen voor de verbetering van de toegankelijkheid
 • Aanpasbaar bouwen om levenslang te kunnen blijven wonen
 • Zorgwonen
 • Gebruik van nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen, cohousing

Deze dienstverlening kan via verschillende kanalen gebeuren:

 • Via artikels in gemeentekrant en via infofolders
 • Met infoavonden en op woonbeurzen
 • Op vergaderingen van doelgroepen, zoals nieuwbouwers, senioren, verhuurders en huurders
 • Routine-advies aan het loket, bv. bij groepsaankopen 
 • In een persoonlijk gesprek met de burger, afgestemd op zijn persoonlijk woonprobleem
 • In samenwerking met provinciebestuur, Kamp C, Kempens Woonplatform, Eandis/Fluvius, Energiesnoeiers, Samenlevingsopbouw, huisvestingsmaatschappijen, thuiszorgdiensten en andere gespecialiseerde organisaties

CD&V is voorstander van de invoering van bouwvoorschriften inzake toegankelijkheid voor nieuwbouwprojecten van meergezinswoningen in het centrum en in de woonkernen. Zo kunnen bewoners ervan blijven wonen, zonder ingrijpende en kostelijke aanpassingswerken, als zij op latere leeftijd minder mobiel worden. 

 

Milieu

Een beter leefmilieu draagt bij tot een aangename woonomgeving. CD&V wil op dit vlak het huidig beleid verderzetten, o.a.

 • Zorgen voor noodzakelijk groen in de verschillende dorpskeren (bomen, parkjes)
 • Publieke groene ruimte in nieuwe woonprojecten, waar kinderen kunnen spelen en bewoners mekaar kunnen ontmoeten, zoals het recent ingericht pleintje aan de Moerenloopstraat 
 • Geleidelijke uitrol van de actie “Vergroen je voortuin” over gans het grondgebied
 • Verderzetten van de actie “Behaag het landschap”
 • Initiatieven voor een bijvriendelijke gemeente
 • Herwaardering van waterlopen en beken in de woonomgeving
 • Systematische uitbreiding van gescheiden riolering
 • Nultolerantie voor sluikstorten. Naast preventie en sensibilisering zijn verhoogd toezicht door politie en milieutoezichters, gebruik van mobiele camera’s en ontrading door hogere boetes nodig.
 • Volgehouden zorg voor de netheid van het openbaar domein, door inzet van schoonmaakploegen en veegmachines
 • Behoud van peters en meters, die toezien op de netheid van het openbaar domein
 • Uitbreiden van de voorraad herbruikbare drinkbekers van de uitleendienst voor evenementen
 • Inzet van milieutoezichters voor de bestrijding van milieuhinder

 

Veiligheid

CD&V blijft onverkort achter het STOP-principe staan, d.w.z. dat bij de herinrichting van het openbaar domein Stappers, Trappers en Openbaar vervoer voorgaan op Personenwagens. CD&V wil met volgende maatregelen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid:

 • Aandacht voor verkeersveilige inrichting van woonkernen, in het bijzonder in de omgeving van scholen, jeugdlokalen en speelpleinen
 • Onderhoud van fietspaden
 • Uitbreiding van het netwerk van fietspaden
 • Uitbreiding van fietsstraten en invoering van schoolstraten, waar mogelijk en verantwoord
 • Uitbreiding van de trage wegen
 • Regelmatige snelheidscontroles, o.a. in de dorpskernen en langs schoolroutes
 • Regelmatige tonnagecontroles in de woonkernen, waar zwaar verkeer verboden is.
 • Aanduiden en signaleren van bovenlokale vrachtroutes, in overleg met buurgemeenten en bedrijven, om het sluikverkeer van vrachtwagens doorheen de dorpskernen te verhinderen
 • Verminderen van zoekverkeer naar vrije parkeerplaatsen in en rond het centrum, door betere bewegwijzering naar de parkings en door het gebruik van slimme technieken (sensoren, apps)
 • Invoering van trajectcontrole voor de controle van de snelheid en van het sluikverkeer van vrachtwagens in het centrum en in de verschillende woonkernen. De eerste camera’s voor automatische nummerherkenning zijn reeds in bestelling. Trajectcontrole is zelfs eenvoudig realiseerbaar na overschakeling van de openbare verlichting op ledverlichting met bijhorende multifunctionele palen.

CD&V staat achter volgende maatregelen m.b.t. algemene veiligheid:

 • Oprichting van nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN’s), waar buren zich samen met de politie  verantwoordelijk voelen voor de algemene veiligheid in de buurt
 • Herkenbare en aanspreekbare wijkagent, die regelmatig in de wijk aanwezig is
 • Vakantietoezicht door de politie op woningen
 • Actieve brandpreventie door brandweer via informatiefolders, info-avonden, regelmatige inspectie van verenigingslokalen
 • Actieve inbraakpreventie door politie d.m.v. infofolders, infoavonden en huisbezoeken op vraag
 • Betere bekendmaking van het sms-alarmsysteem Be-Alert

CD&V wil in de brandweerzone werk maken van volgende punten:

 • Blijvende inzet van brandweervrijwilligers naast beroepskrachten
 • Bouw van een nieuwe meer centraal gelegen brandweerpost, zodat elke plaats in de gemeente binnen een aanvaardbare aanrijtijd bereikt kan worden door de hulpdiensten. De zoneraad heeft dit reeds beslist. De plaats moet nog bepaald worden.
 • Inzet van een paramedisch interventieteam (PIT) met standplaats in de brandweerpost, als sneller alternatief voor de MUG
 • Inzet van drones met AED-toestellen voor dringende hulpverlening, zodra dit wettelijk mogelijk wordt