Iedere inwoner is een ervaringsdeskundige, die het best knelpunten en problemen in zijn woonomgeving kent, bv. op het vlak van verkeersveiligheid, wateroverlast, leefbaarheid. Heel wat inwoners hebben door hun studie, werk of rol in het verenigingsleven gespecialiseerde kennis, die bij het gemeentebeleid van pas komt.
CD&V wil inwoners, verenigingen en bedrijven betrekken bij het concreet vorm geven aan het gemeentebeleid, om zo te komen tot een beter beleid. Burgers zijn immers meer dan klanten van een gemeentebestuur. Zij zijn onze partners. Samen werken we aan de toekomst van onze gemeente! 

In dit thema:

iconInformatie

Inspraak begint met informatie.
CD&V wil verder werk maken van informatiedoorstroming vanuit de gemeente, met volgende aandachtspunten:

 • Klare en duidelijke informatie in begrijpbare en verstaanbare taal voor iedereen
 • Volledige, toegankelijke en overzichtelijke informatie, voor jong en oud, over de verschillende gemeentelijke diensten, zowel via website als via infogids
 • Informatie via folders en sociale media, afhankelijk van de doelgroep
 • Regelmatige informatie over het gemeentebeleid via gemeentekrant. Niet alleen “wat”, maar ook “waarom”.
 • Gebruik van persmededelingen, berichten in reclamebladen, digitale nieuwsbrieven en sociale media voor actualiteitsinformatie over de gemeente
 • Gemeentelijke website ter vervanging van “het kastje aan het gemeentehuis” voor informatie over vergaderingen van gemeenteraad en schepencollege
 • Toegankelijke voorstelling van de gemeentefinanciën (het meerjarenplan, de jaarlijkse budgetten en de grote projecten) op de gemeentelijke website
 • Duidelijke en volledige informatie over wegenwerken en omleidingen via bewonersbrieven, persmededelingen, sociale media, sms- en e-mailberichten. Deze informatie moet tijdig inspelen op veranderende situaties en aangepast zijn aan de verschillende doelgroepen (bewoners, handelaars, verkeersdeelnemers)
 • Regelmatige informatieavonden of infomarkten, zowel voor doelgroepen als bij geplande wegenwerken en ruimtelijke inrichtingsplannen

 

Adviesraden en middenveldverenigingen

CD&V wenst dat het gemeentebestuur nog meer dan in het verleden advies vraagt aan gemeentelijke adviesraden voor het uittekenen van het gemeentebeleid in de domeinen waarvoor zij bevoegd zijn en waarover zij bijzondere kennis beschikken. Adviesraden moeten gestimuleerd worden om proactief voorstellen aan het gemeentebestuur te doen. Gemeenteraad en college moeten motiveren waarom bij bepaalde beslissingen adviezen niet (volledig) gevolgd werden.

CD&V engageert zich om volgende beleidsplannen met maximale participatie van adviesraden, verenigingen en geïnteresseerde inwoners op te stellen:

 • Het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente. Dit plan bevat alle geplande gemeentelijke initiatieven voor de volgende bestuursperiode met hun kosten en baten. Voor het uittekenen van het sociaal beleid hierin zullen we de stem van onze meest kwetsbare burgers rechtstreeks trachten te horen. CD&V wil ook inwoners actiever betrekken bij de besteding van het jaarlijks budget, bv. met een burgerbegroting.
 • Het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan met een strategische visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente in de komende decennia en met concrete acties op korte en middellange termijn om die visie te realiseren, ter vervanging van het ruimtelijk structuurplan van 2001. 

 

Participatie

Wij willen zoveel mogelijk inwoners als ervaringsdeskundigen betrekken bij het concreet realiseren van het gemeentebeleid:

 • Bewoners bij de opmaak van herinrichtingsplannen van een straat of plein, bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, van bij het begin van de opmaak van de plannen
 • Bewoners, middenstanders en bezoekers bij de opmaak van plannen voor herinrichting van het centrum van de gemeente
 • Kinderen en hun ouders bij de inrichting van een speelpleintje
 • Bewoners, middenstanders, scholen en verenigingen bij het uitwerken van een visie voor de toekomstige ontwikkeling van een dorpskern in het kader van veerkrachtige dorpen
 • Landbouwers, natuurverenigingen, recreanten en bewoners voor inrichtingsplannen van de open ruimte  
 • Lokaal verkeersplatform, fietsersbond, scholen en verenigingen bij de aanpassing van het  mobiliteitsplan, bij het zoeken naar oplossingen voor verbetering van de verkeersveiligheid en van het openbaar vervoer, voor de aanleg van fietspaden en trage wegen
 • Welzijnsorganisaties, gezondheidsorganisaties, woonzorgcentra, thuiszorg- en verplegingsdiensten, seniorenadviesraad, gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap, Kansarmoedeplatform, ziekenzorgkernen, mantelzorgers, artsen en professionele zorgverstrekkers bij de uitbouw van een zorgnetwerk in het kader van de eerstelijnszorgzone
 • Gezinsbond, scholen, oudercomités bij beslissingen over kinderopvangvoorzieningen
 • Alle geïnteresseerde burgers, plaatselijke experten, bedrijven en betrokken verenigingen voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen en van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

CD&V wil de participatie van de burgers organiseren via verschillende kanalen. Naast bewonersvergaderingen, infomarkten, dialoogtafels, terreinbezoeken en bevragingen, willen wij onlineburgerplatformen opzetten. Zo hopen wij meer mensen actief bij de participatieprocessen te kunnen betrekken. 

Participatie betekent eveneens mensen de kans geven om zelf de handen uit de mouwen te steken en om mee verantwoordelijkheid te dragen in de gemeente, als vrijwilliger

 • In jeugdverenigingen, sportclubs, socioculturele verenigingen, ziekenzorgkernen en oudercomités
 • In cultuurcentrum, bibliotheek, cursuscentrum en woonzorgcentrum
 • Op het gemeentelijk speelplein
 • Met kleine of grote mantelzorgtaken in de buurt
 • In de functie van gemachtigd opzichter aan de schoolpoort
 • Bij het beheer van natuurgebieden of van de gemeentelijke boomgaard
 • Bij Sociale Kruidenier, Den Draai, wijkgezondheidscentrum, Lokaal Dienstencentrum, MinderMobielenCentrale, sociaal restaurant en andere welzijnsinitiatieven
 • Bij de integratie van anderstalige nieuwe inwoners  
 • Bij de zorg voor de netheid van straten, speelpleintjes en parkjes
 • Als compost- en energiemeester
 • Bij de organisatie van wijk- en straatfeesten
 • In buurtinformatienetwerken

CD&V staat open voor nieuwe burgerinitiatieven, bv. op het vlak van hernieuwbare energie en burenhulp. Heb jij nog een goed idee? Laat het ons weten!