Heist is een uitgestrekte landelijke gemeente met een verstedelijkt centrumgebied, omringd door groen- en landbouwgebieden, met daarin verschillende kerkdorpen met een eigen identiteit. 

In dit thema:

Levendige kernen

CD&V wil het karakter en de leefbaarheid van de kerkdorpen versterken door volgende maatregelen:

 • Verderzetten herinrichting woonkernen, met respect voor hun karakter. Na de herinrichting van Itegem, dorp aan de Nete en van Wiekevorst, dorp zonder drempels wordt werk gemaakt van de herinrichting van Pijpelheide.
 • Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein bij vernieuwing van een straat, aanleg van een speelpleintje of groenplantsoen
 • Zorg voor het historisch erfgoed en voor beeldbepalende gebouwen in de kerkdorpen, als een wezenlijk onderdeel van hun identiteit
 • Zorg voor kwaliteitsvolle en betaalbare infrastructuur in alle kerkdorpen voor de organisatie van activiteiten van verenigingen en als ontmoetingsruimte voor de bewoners, door subsidiëring van renovatiewerken aan bestaande gemeenschapslokalen
 • Ruimte voor sport en spel in elk kerkdorp
 • Behoud van plaatselijke winkels en horeca, o.a. door aangepaste bouwvoorschriften en door passende begeleidende maatregelen vanuit het team Economie
 • Vestigingsmogelijkheden van lokale bedrijven op maat van het dorp
 • Ondersteuning van plaatselijke evenementen, zoals kermis, jaarmarkt, dorpsfeest, kleinschalig muziekfestival en wielerwedstrijd

Groene en open ruimte

Open ruimte is een kostbaar gemeenschapsgoed. Ze staat in voor voedselproductie, biodiversiteit, zachte recreatie en waterbeheer. Open ruimte wordt ook belangrijk voor het milderen van de effecten van de klimaatopwarming. Daarom moeten wij er zorg voor dragen. CD&V zet in op volgende maatregelen:

 • Vrijwaren van de open ruimte voor landbouw, natuur, water en zachte recreatie 
 • Multifunctioneel gebruik van deze open ruimte, d.w.z. ook recreatief medegebruik, weliswaar ondergeschikt aan de hoofdfuncties landbouw in landbouwgebieden en natuur in de natuurgebieden
 • Versterken van de natuur in natuurgebieden, verbeteren van de landbouwgronden, noodzakelijke werken voor waterbeheersing en flankerende maatregelen voor zachte recreatie in de Netevallei in het kader van het Sigmaplan
 • Herwaarderen van het netwerk van waterlopen en beken, als een volwaardig onderdeel van het landschap, noodzakelijk voor integraal waterbeheer en voor het beperken van de gevolgen van de klimaatopwarming
 • Meervoudig gebruik van landbouwpaden voor wandel-, fiets- en ruiterijpaden
 • Regelmatig overleg met landbouw- en natuurverenigingen, bondgenoten in de bescherming van de open ruimte
 • Aangepast beheer en openstelling voor het publiek van het historisch kasteelpark Hof ter Laken, als een poort voor de Netevallei, i.s.m. Kempens Landschap
 • Ontsluiting van de Goren, een historisch landbouw- en natuurgebied met bijzondere landschappelijke kwaliteiten, door de inrichting van wandelpaden en één fietspad, als missing link in het fietsknooppuntennetwerk, met de site van de Kaasstrooimolen als toegangspoort van dit gebied.
 • Subsidiëring van de aankoop van gronden door natuurverenigingen
 • Begeleiding van landbouwers bij de integratie van hun bedrijfsgebouwen in het landschap door een aangepaste architectuur en bedrijfsbeplanting
 • Zorg voor het behoud van historische hoeves en kleine monumenten, zoals kapelletjes op het platteland
 • Halt aan verdere vertuining en versnippering van het agrarisch landschap

Landbouw

De Heistse land- en tuinbouwers dragen zorg voor een groot deel van de open ruimte, het milieu en de biodiversiteit. Samen met toeleveranciers, loonwerkers, afnemers en verwerkers vormen zij een belangrijke economische sector in onze gemeente.

CD&V wil bij opmaak van het nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan rekening houden met de landbouwsector door: 

  • Maximale vrijwaring van landbouwgronden in herbevestigd agrarisch gebied voor beroepslandbouw
  • Gronden in landbouwgebruik, die niet in agrarisch gebied liggen, zoveel als mogelijk herbestemmen naar agrarisch gebied, bv. overtollige en nooit benutte recreatiegebieden
  • Noodzakelijke waterbeheersingsmaatregelen voor de landbouwsector
  • Onderzoek van de mogelijkheden voor ruilverkaveling en landinrichting op kleine schaal voor de vorming van grotere en aaneengesloten landbouwkavels

CD&V wil eveneens werk maken van volgende punten:

 • Opmaak van een landbouwbeleidsplan i.s.m. landbouwadviesraad, VLM en dienst landbouw van het provinciebestuur voor inventarisatie van de huidige landbouw, onderzoek naar de gewenste toekomstige ontwikkelingen en met een voorstel voor noodzakelijke flankerende beleidsmaatregelen en acties vanuit het gemeentebestuur
 • Inrichting van een landbouwloket in de afdeling Leefomgeving, als eerste contactpunt van land- en tuinbouwers voor vragen aan de gemeente,
 • Onderhoud en ruiming van waterlopen en baangrachten voor een goede afwatering van landbouwgronden
 • Regelmatig onderhoud van wegen in landbouwgebieden, met aanpassing van breedte en inrichting aan de moderne landbouwvoertuigen
 • Behoud van selectieve inzamelingen van landbouwbedrijfsafval (plastiekfolie, verpakkingen)
 • Strijd tegen zwerfvuil op landbouwgronden langs wegen
 • Uitzondering voor landbouwvoertuigen op tonnagebeperkingen in dorpskernen door gepaste signalisatie
 • Inschakelen van landbouwers voor agro-aanneming: sneeuw- en ijzelbestrijding, onderhoud van trage wegen, groen-, natuur- en landschapsbeheer
 • Begeleiding en ondersteuning van landbouwers bij de installatie van kleinschalige waterzuivering
 • Verderzetten en uitbreiden van Project “Proef Heist” voor de promotie en verkoop van lokale hoeve- en streekproducten, bv. samenwerking tussen plaatselijke horeca en plaatselijke landbouwers, inrichting van pop-upverkooppunten van streekproducten, gelegenheidsmarkten van bloemen en planten en van groenten en fruit uit eigen streek, logistieke organisatie voor verdeling van streekproducten naar winkels en individuele klanten
 • Stimuleren van landbouwers tot verbredingsactiviteiten, zoals hoevewinkel, zelfpluk, B&B, hoeveterras, zorgboerderij, productie van hernieuwbare energie
 • Samenwerking stimuleren tussen Heistse land- en tuinbouwbedrijven en de nieuwe opleidingen (land- en tuinbouw, hotel) van GO! Atheneum Heist via stages of kleine proefprojecten en voor verwerking van hoeve- en streekproducten

CD&V wil in overleg met de landbouwadviesraad en met de landbouwverenigingen initiatieven nemen of ondersteunen, die bijdragen tot een betere kennis en beeldvorming van de Heistse landbouwsector:

 • Acties voor hoeveverfraaiing, zoals bebloeming, boom- en haagaanplantingen
 • Schoolbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven
 • Betrekken van landbouwers bij natuurbeheer (perceelsranden, oeverzones)
 • Behoud van de Landbouwdag als een promotie van de land- en tuinbouw en van het Heistse platteland 
 • Promotie van Heistse streekproducten, bv. door het gebruik van een korf met Heistse streekproducten als gelegenheidsgeschenk van de gemeente bij bepaalde gelegenheden
 • Opendeurdagen en hoevefeesten in Heistse landbouwbedrijven

CD&V wenst, zoals in de voorbije jaren, maximaal beroep te doen op subsidies voor projecten, die bijdragen tot verdere plattelandsontwikkeling en -versterking.