In Heist is er ruimte voor initiatieven van bedrijven en ondernemers, van winkels en horeca en van verenigingen en wijkcomités. De gemeente moet hiervoor een blijvend kader scheppen.

In dit thema:

Kernontwikkeling

Heist telt buiten het centrum 10 kerkdorpen, die elk hun eigenheid hebben, zoals een eigen verenigingsleven en eigen evenementen. Een aantal van die verenigingen en evenementen hebben een veel ruimer bereik dan het eigen dorp.

CD&V wil de dorpskernen versterken door volgende initiatieven:

 • Afwerking herinrichting van de dorpskern van Wiekevorst tot een dorp zonder drempels, waar zorg thuishoort 
 • Werk maken van de herinrichting van Pijpelheide, in overleg met bewoners, handelaars, verenigingen en scholen
 • Verderzetten van het project “Veerkrachtige dorpen” om samen met de geëngageerde inwoners van de betrokken kern na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het dorp, met respect voor de identiteit en met behoud van een levendig karakter. Na Booischot komen Heist-Goor, Schriek en Hallaar aan de beurt.
 • Opvolgen en uitvoeren van de aanbevelingen die gemaakt zijn in het kader van het project “Veerkrachtige dorpen”, o.a. bij het afleveren van vergunningen en bij herinrichtingswerken
 • Aandacht voor de kwaliteit van het openbaar domein bij kleine herinrichtingsprojecten in de verschillende woonkernen, bv. vernieuwing van een straat, herinrichting van een pleintje, aanleg van een groenplantsoen
 • Zorg voor het behoud van winkels en horeca in de dorpskernen, o.a. via bouwvoorschriften en door begeleidende maatregelen van het team Economie
 • Zorg voor kwalitatieve en betaalbare infrastructuur ten behoeve van verenigingen in elke woonkern, zo nodig met financiële tussenkomst van de gemeente
 • Zorg voor het behoud van een aantal basisvoorzieningen, zoals school en kinderopvang
 • Ruimte voor lokale bedrijven in de woonkernen, op maat van de kern
 • Ondersteuning van publieke evenementen in de verschillende dorpskernen, zoals jaarmarkten, kermissen, dorpsfeesten, openluchtconcerten en sportwedstrijden
 • Zorg voor het historisch erfgoed in elk dorp, als geheugen van het dorp

Bruisend centrum

Het centrum is van oudsher door zijn markten, zijn diensten, zijn winkelstraat en zijn gezellige terrasjes een aantrekkingspool voor een ruime regio. CD&V wil dit hart van de gemeente en centrumkernwinkelgebied verder versterken met o.a. volgende acties:

 • Herinrichting van de Bergstraat tot een straat voor “handel en wandel”, in samenspraak met bewoners, Bergstraatcomité, Raad voor lokale economie, adviesraden, verenigingen, scholen en bezoekers
 • Herinrichting van het cultuurplein, niet alleen een parking, maar ook een plaats voor ontmoeting en voor allerlei evenementen en met mogelijkheid voor een origineel winkel- en horeca-aanbod
 • Verkeersluwe Bergstraat, door aanleg van de oostelijke rondweg voor omleiding van het doorgaand verkeer, door betere bewegwijzering naar de randparkings, door het gebruik van slimme technieken (sensoren, app) voor de vermindering van het zoekverkeer naar parkeerplaatsen, door een fietsers- en voetgangersbrug over de spoorweggeul en door verbetering van de busverbindingen tussen woonkernen en centrum
 • Semipubliek gebruik van grote privé-parkings van winkels en kantoren in en rond het centrum, bv. bij manifestaties, in piekperiodes of buiten de normale openingsuren, via afspraken en bouwvoorschriften
 • Herinrichting van de stationsomgeving als een poort van de gemeente voor wie met de trein komt
 • Aanwerving van een centrummanager bij het team Economie. Deze zal in overleg en in samenwerking met handelaars, horeca en hun verenigingen initiatieven nemen voor de versterking van de commerciële uitstraling van het centrum. Hij zal regelmatig met alle gemeentelijke diensten overleggen over mogelijke begeleidende gemeentelijke maatregelen voor de versterking en verbetering van het centrumwinkelgebied. Hij zal het detailhandelsbeleid van provincie en Vlaams Gewest opvolgen. 
 • Wegwerken van leegstand van winkels door leegstandsheffingen, promotie van pop-upwinkels en premies voor vestiging van jonge zelfstandigen in leegstaande panden
 • Stimuleren van diversificatie van het winkel- en horeca-aanbod in het centrum
 • Verdere medewerking aan de organisatie van allerlei evenementen met bovenlokale uitstraling, zoals openluchtconcerten en -optredens, koopzondagen, kerstmarkt en braderij
 • Halt aan de wildgroei van nieuwe baanwinkels langs N10

 

Ruimte voor kleine en grote bedrijven

Kleine en grote bedrijven zorgen mee voor tewerkstelling en welvaart in onze gemeente. CD&V wil dat bestaande en nieuwe bedrijven kansen krijgen in Heist, met o.a. volgende maatregelen:

 • Inrichting van kleine percelen voor KMO’s in de industriezone, als vervolg op de inrichting aan de Knotwilgenweg
 • Voorzien van ruimte voor KMO’s bij herbestemming van de verlaten Spar-site in de industriezone
 • Onderzoek van vestigingsmogelijkheden van kantoren en van kleine en innovatieve bedrijven naast wonen bij de herinrichting van de ruime stationsomgeving (o.a. ook Aldi-site) 
 • Voorzien van ruimte voor wonen en werken bij herbestemming van de verlaten Casa-site in Itegem
 • Vestigingsmogelijkheden voor lokale bedrijven in verschillende woonkernen 
 • Start herinrichting N10, aanleg van de oostelijke rondweg, en afspraken met buurgemeenten over bovenlokale vrachtroutes voor een betere en veilige ontsluiting van onze gemeente
 • Realisatie van de fietsostrade voor veilige, snelle, gezonde en duurzame verplaatsingen van werknemers naar en van het werk
 • Regelmatig overleg met de bedrijven, o.a. via de organisaties voor ondernemers en de raad voor lokale economie
 • Versterking van het team Economie, aanspreekpunt voor de Heistse ondernemer en middenstander voor contact met het gemeentebestuur en zijn diensten en voor informatie over het beleid van provinciale, Vlaamse en federale overheden, motor van het lokaal economisch beleid 

City Marketing

Onze gemeente beschikt over belangrijke troeven. Er is een uitgebreid onderwijsaanbod en een ruim cultuuraanbod van verenigingen en instellingen. Het centrum is een bruisend winkelhart met een ruime keuze aan winkels. Er is wel altijd wat te doen, in het centrum of in één van de kerkdorpen. De groene open ruimte is nooit veraf. Wij moeten al deze kwaliteiten duidelijk in de verf zetten voor het aantrekken van bezoekers en klanten, maar ook van nieuwe inwoners en bedrijven:

CD&V wil hiervoor volgende maatregelen nemen:

 • Meer samenwerking tussen de teams Toerisme, Evenementen en Economie voor promotie van de gemeente. Dit wordt nu mogelijk door de integratie van deze diensten in het gemeentelijk beleidsdomein Leefomgeving
 • Aanwerving van een centrummanager bij het team Economie
 • Opmaak van een citymarketingplan met concrete acties op basis van de troeven van onze gemeente, door de verschillende betrokken gemeentelijke diensten (communicatie, toerisme, economie, cultuur, sport en evenementen) i.s.m. de raad voor lokale economie en de handelaarsverenigingen
 • Afspraken tussen gemeente en handelaarsverenigingen m.b.t. promotie van de gemeente in een ruimere regio, o.a. afstemmen van publicaties en promotie-acties.
 • Behoud van het gratis parkeren, als een belangrijke concurrentiële troef t.o.v. naburige centra
 • Verbetering van bewegwijzering naar en binnen de gemeente
 • Promotie in de regio van de sport- en recreatiemogelijkheden in de gemeente. Met het nieuwe zwembad, de sporthal, de ijsbaan en verschillende maneges, met de mogelijkheden voor recreatieve buitensport (wandelen, fietsen, joggen, paardrijden) in een groene omgeving beschikt onze gemeente over een uitgebreid en deels uniek aanbod aan mogelijkheden.

Toerisme

Vorig jaar werd door de gemeenteraad een toekomstvisie voor toerisme goedgekeurd. Deze visie voorziet een aantal acties, gesteund op onze streekidentiteit en authenticiteit. De berg, de aantrekkelijke plekjes, het lekker shoppen, de rommelmarkt en muziek zijn onze bijzondere toeristische troeven, waarvan we de bekendheid en de belevingswaarde moeten trachten te vergroten. 

CD&V wil deze toekomstvisie verder concreet uitwerken met volgende initiatieven:

 • Regelmatige actualisering van toeristische brochures 
 • Samenwerking met andere gemeenten, van Kempens Karakter of van Regionaal Landschap Rivierenland, voor toeristische promotie van de streek
 • Integrale inrichting van het domein Hof ter Laken met historisch verantwoord parkbeheer, restauratie en herbestemming van het kasteel, verzorgd openluchtmeubilair, uniforme huisstijl en didactische infoborden.
 • Gemeenschappelijke promotie van Hof van Riemen en Hof ter Laken samen met de buurgemeenten Berlaar, Herenthout, Hulshout en Westerlo, waar ook historische kasteeldomeinen aanwezig zijn
 • Ontsluiting van de Goren, een historisch landbouw- en natuurgebied, door inrichting en bewegwijzering van wandelpaden en van één fietspad, door uitbouw van de site van de Kaasstrooimolen als toegangspoort voor dit gebied, met ontvangstinfrastructuur en een kleine parking, met gebruik van een uniforme huisstijl
 • Uitbreiding van recreatieve wandel- en fietsroutes
 • Creëren van wandelverbindingen tussen berg en Nete, tussen Averegten en Nete, tussen Hof ter Laken en Goren
 • Aanleg van enkele fiets- en wandelbruggen over de Nete in het kader van het Sigmaplan, bv. aan Pinzieleke en aan ter Laken
 • Plaatsing van didactische infoborden bij bepaalde bezienswaardigheden
 • Opnemen van toeristische attractiepunten in de bewegwijzering
 • Gebruik van slimme technieken, zoals apps en QR-codes, voor toeristische ontsluiting van de gemeente
 • Nog meer inzetten op het verblijfstoerisme, door uitbreiding van B&B-mogelijkheden en de bekendmaking hiervan 
 • Een onthaalbeleid voor jeugdkampen en -verblijven in onze gemeente, d.m.v. informatie op maat, één aanspreekpunt bij de gemeentediensten en eenvoudige en duidelijke afspraken
 • Samenstelling en promotie van toeristische arrangementen, die een combinatie zijn van enkele van onze toeristische troeven (shoppen, horeca, zachte recreatie, bezoek aan de rommelmarkt, cultuurbeleving, sport, evenementen, groen en natuur, vergezichten en erfgoed) onder de naam “Er is meer dan één goede reden om Heist te bezoeken.”