In dit thema:

Openbaar vervoer

Wij pleiten in overleg met het Verkeersplatform voor de verbetering van het openbaar vervoer door De Lijn in vervoerregio Mechelen. Na 2 jaar intensief overleg binnen de vervoerregioraad, is er echter nog altijd geen uitzicht op concrete verbetering van het openbaar vervoer in onze gemeente.

CD&V is voorstander van volgende maatregelen:

 • Betere busverbindingen tussen de verschillende woonkernen, het centrum en het station volgens het voorstel van het Verkeersplatform, met o.a. een noord-zuidlijn. Als De Lijn dit niet kan realiseren, moeten deze verbindingen op een andere manier verzekerd worden, bv. met buslussen, met financiële tussenkomst van de gemeente.
 • Betere verbindingen met een aantal bestemmingen binnen de gemeente, zoals cultuurcentrum, sportcentrum, woonzorg- en dienstencentra
 • Degelijke verbindingen met de streekziekenhuizen in Bonheiden en Mechelen.
 • Behoud van het vervoer op maat via Mindermobielencentrale en de Dienst aangepast vervoer 
 • Uitbreiding van de vervoersmogelijkheden op maat en op vraag, bv.  naast de belbus ook taxicheques
 • Verhoging van de efficiëntie van het openbaar vervoer door combinatie van vervoer voor verschillende doelgroepen, bv. schoolbus die tijdens de dag andere vervoerdiensten levert
 • Meer participatie van de verenigingen van gebruikers van het openbaar vervoer bij de besluitvorming in vervoerregio Mechelen

 

CD&V wil ook werk maken van volgende punten:

 • Verbetering van de halte-infrastructuur van de bushaltes (schuilhuisjes, fietsenstallingen). Sommige bushaltes moeten op termijn uitgroeien tot volwaardige mobipunten. Een mobipunt is een vervoersknooppunt op maat van een buurt, met openbaar vervoer, autodelen en fietsen als hoofdfuncties en met een aantal nevenfuncties, zoals minifietsherstelpunt, locker voor pakjes, infozuil en broodautomaat.
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van het station, door verlenging van de voetgangerstunnel onder de sporen, eventueel met financiële tussenkomst van de gemeente. Deze tunnel kan fungeren als een ontdubbeling van de soms drukke fietsers- en voetgangerstunnel in de Stationsstraat.
 • Pleiten voor een snelle verbinding tussen Heist en het station van Mechelen, met als mogelijke alternatieven een rechtstreekse trein via Lier of  een trambus, gecombineerd met aanpassingen aan N15 en beïnvloeding van de verkeerslichten
 • Onderzoek voor uitbreiding van autodelen (Cambio) naar woonkernen buiten het centrum

Fietsen

Fietsen heeft vele voordelen. Het is duurzaam en gezond, vergroot de verkeersveiligheid en is ruimtebesparend. Het brengt meer leven in de straat. 

CD&V wil daarom het fietsen stimuleren door volgende acties:

 • Uitbreiding en bewegwijzering van het fietspadennetwerk tussen de verschillende woonkernen en het centrum
 • Onderhoud en verbetering van de bestaande fietspaden
 • Aanleg van veilige, afgescheiden fietspaden langs N10 en van fietstunnels onder N10 op enkele drukke fietsroutes
 • Aanleg van de fietsostrade langsheen de spoorweg als een snelle en veilige fietsverbinding naar bestemmingen binnen de gemeente, zoals station, sportcentrum, industriepark, middelbare scholen, maar ook buiten de gemeente, bv. Van Hool
 • Inrichting en aangepaste signalisatie van trage wegen, zowel voor functionele als recreatieve verplaatsingen. CD&V engageert zich om een realistisch programma vast te leggen voor inrichting van trage wegen, gebaseerd op de opgemaakte inventarissen en na ruim overleg met inwoners en gebruikers.
 • Veilige schoolomgevingen en veilige fietsroutes naar scholen in overleg met de scholen, o.a. door fiets- en schoolstraten
 • Meer openbare fietsenstallingen, o.a. aan gemeentegebouwen, aan bushaltes en in de woonkernen
 • Voldoende ruimte voor fietsberging en -stalling bij nieuwe meergezinswoningen
 • Uitbreiding van het aantal deelfietsen in de gemeente, ook naar woonkernen buiten het centrum
 • Een volwaardig fietsherstelpunt aan het station
 • Uitbreiding fietsenstallingen aan het station
 • Minifietsherstelpunten verspreid over de gemeente
 • Uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen, in woonkernen en aan toeristische attractiepunten
 • Bijzondere aandacht voor de fietsers bij wegomleidingen bij wegenwerken, zowel uit oogpunt van veiligheid als comfort
 • Promotie van de fiets voor winkelbezoek, o.a. door deelname aan acties zoals “Met belgerinkel naar de winkel”
 • Regelmatig overleg met de Fietsersbond voor het verbeteren van knelpunten en onveilige situaties en bij de aanleg van nieuwe fietspaden

Voor CD&V is fietsen al lang een prioriteit. Vele (subsidie-)procedures duren  echter tergend lang waardoor sommige projecten grote vertragingen oplopen. CD&V wil daarom werk maken van betere samenwerking met hogere overheden en nutsmaatschappijen en van vereenvoudiging van de procedures om zo sneller subsidies en vergunningen te bekomen, waardoor fietspadprojecten vroeger kunnen starten.

Verkeersveilige gemeente

CD&V wil met volgende maatregelen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid:

 • Aanduiden en signaleren van bovenlokale vrachtroutes, in overleg met buurgemeenten en bedrijven, om het sluikverkeer van vrachtwagens doorheen de dorpskernen te verhinderen
 • Aanleg van de oostelijke rondweg tussen Herentalsesteenweg en Westerlosesteenweg, als een onderdeel van de bovenlokale vrachtroute en als een omleiding van het doorgaand verkeer rond het centrum. Zo kan het centrum verkeersluw worden en de verkeersleefbaarheid in verschillende woonkernen verbeteren.
 • Verminderen van zoekverkeer naar vrije parkeerplaatsen in en rond het centrum, door betere bewegwijzering naar de parkings en door het gebruik van slimme technieken (sensoren, apps)
 • Invoering van trajectcontrole voor de controle van de snelheid en van het sluikverkeer van vrachtwagens in het centrum en in de verschillende woonkernen. Dit is eenvoudig realiseerbaar na overschakeling van de openbare verlichting op ledverlichting met bijhorende multifunctionele palen.
 • Regelmatige snelheidscontroles door politie

CD&V is voorstander van de omvorming van de bestaande adviesraad voor verkeer tot een adviesraad, waarin niet alleen bevoegde diensten vertegenwoordigd zijn, maar ook geïnteresseerde verenigingen, scholen en inwoners.