Na de samenvoeging van het OCMW en de gemeente zijn de gemeenteraad en alle gemeentelijke diensten samen verantwoordelijk voor het gemeentelijk sociaal en welzijnsbeleid. Gemeentebeleid is voortaan sociaal beleid. 

Op deze pagina:

Welzijn en zorg

CD&V wil hier volgende accenten leggen:

 • Efficiëntiewinsten ten gevolge van de samensmelting van gemeente en OCMW inzetten voor de verbetering en uitbreiding van de sociale dienstverlening 
 • Het nieuw gemeentehuis is eveneens het Sociaal Huis van onze gemeente, waar niet alleen alle lokale sociale diensten hun plaats kunnen hebben, maar eveneens regionale welzijnsdiensten, die dit wensen. 
 • Medewerkers die preventief, doelgroepgericht en projectmatig kunnen werken, blijven nodig. We denken hierbij aan profielen zoals: gezondheidswerker, kansenwerker, welzijnscoördinator, zorgcoach, seniorenconsulent, buurtwerker, jeugdconsulent en medewerker Huis van het Kind
 • Verhoogde inzet om de onderbescherming van mensen tegen te gaan, door meer outreachend en proactief te werken. Sociale voordelen moeten zoveel mogelijk automatisch toegekend worden aan wie er recht op heeft.
 • Afhandeling van individuele dossiers inzake steun, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie met dezelfde discretie en neutraliteit als vóór de samensmelting van OCMW en gemeente.
 • Organisatie en regie van de eerstelijnszorg in de nieuwe zorgregio, in overleg met buurgemeenten, welzijnsorganisaties, ziekenzorgkernen, seniorenraad, gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap, welzijnsraad, thuiszorg- en thuisverplegingsdiensten, professionele zorgverstrekkers en huisartsen. CD&V wil deze nieuwe verantwoordelijkheid ten volle opnemen.
 • Behoud van de eigen publieke zorgdiensten, zoals WZC Berkenhof, gezinshulp en poetsdienst
 • Uitwerken van een “geïntegreerd breed onthaal” (GBO) overeenkomstig het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid, in samenwerking met de kernpartners algemeen welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.
 • Zorgen voor een “warm onthaal” van wie een zorgbehoefte heeft. Dat betekent:
  • Duidelijke informatieverstrekking en correcte doorverwijzing naar de passende sociale dienst
  • Proactief verder begeleiden van de persoon met een zorgbehoefte, bv. vastleggen van een volgende afspraak of meegaan naar de volgende afspraak
  • Maximale bereikbaarheid van de gemeentelijke sociale dienst voor noodsituaties via ruime openingsuren en eenvoudig telefoonnummer
  • Administratieve vereenvoudiging van procedures en reglementen en een begrijpelijk taalgebruik, zowel digitaal als op papier
  • Ondersteunen van mantelzorgers door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden, passende begeleiding, vorming en mantelzorgpremie
  • Behoud van de Sociale Kruidenier en haalbaarheidsonderzoek van een mobiele kruidenier voor bediening van de andere woonkernen
  • Voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap op openbare parkings, aan openbare diensten en op grote privé-parkings
  • Blijvende ondersteuning voor vzw Den Draai via huisvesting, personeel en subsidies. Als vereniging voor mensen in armoede blijven zij samen met het Kansarmoedeplatform onze gesprekspartner bij de voorbereiding van het gemeentelijk (welzijns)beleid.
  • Betere toegang tot(eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg in onze streek
  • Regelmatige preventieve gezondheidsacties i.s.m. professionele zorgverstrekkers, welzijnsdiensten en verenigingen, zoals rookstop en gezond (t)huis
  • Aanpak van sociale problemen binnen de gemeente: drugsproblematiek, schooluitval, geestelijke gezondheidszorg, schuldenproblematiek, opvoedingsproblemen, …
  • Rekrutering en vorming van nieuwe vrijwilligers voor allerlei welzijns- en zorginitiatieven in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg

CD&V wil een inclusief welzijnsbeleid voeren. Ook mensen met minder kansen moeten voluit kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.  Iedereen mee! Wij willen daarom inzetten op volgende maatregelen: 

 • Ondersteunen van initiatieven van sociale economie voor de tewerkstelling van mensen met minder kansen, zoals Kringloopwinkel Zuiderkempen
 • Inzetten van maatwerkbedrijven, sociale werkplaatsen en medewerkers met beperkingen voor de uitvoering van gemeentelijke taken
 • Stageplaatsen voor leerlingen van het BUSO in gemeentelijke diensten
 • Verdere ondersteuning van de verschillende G(ehandicapten)-werkingen in de gemeente i.s.m. verschillende verenigingen en diensten
 • Samenwerking met andere G-initiatieven in de regio voor de verruiming van het aanbod aan mogelijkheden
 • Integratie van de Vrijetijdskaart in de UiTpas, in overleg met adviesraden, verenigingen en het Kansarmoedeplatform, voor een uitbreiding van de voordelen voor de houders ervan buiten de gemeente, maar met behoud van de huidige voordelen van de Vrijetijdskaart voor de kansengroepen en verenigingen 
 • Behoud van initiatieven van toegankelijke cultuur in het cultuurcentrum 
 • Verdere organisatie van culturele en vrijetijdsactiviteiten voor mensen in armoede

Gezinnen

CD&V wil gezinnen ondersteunen met volgende maatregelen:

 • Uitbouw van het Huis van het Kind voor opvoedingsondersteuning van de gezinnen, met een bijzondere aandacht voor kinderarmoede en éénoudergezinnen, i.s.m. Gezinsbond, Megascholen, dagcentrum De Stuw, Kind en Preventie en andere partners 
 • Verhogen van het aantal kinderopvangplaatsen, bij onthaalgezinnen en in kinderdagverblijven, met aandacht voor opvang van kinderen met beperkingen
 • Behoud van de buitenschoolse kinderopvang dichtbij elke school, zonder wachtlijsten, betaalbaar en kwaliteitsvol
 • Regelmatig overleg over aanbod en organisatie van kinderopvang in het Lokaal Overleg Kinderopvang 
 • Behoud van een aantal crisiswoningen voor huisvesting van gezinnen in crisissituaties zoals brand, acute gezinsproblemen en dakloosheid
 • Ruim aanbod van boeiende buitenschoolse activiteiten voor kinderen en tieners door academies, bibliotheek, cultuurcentrum en team sport&jeugd 
 • Gevarieerd aanbod van vakantieactiviteiten voor kinderen, via buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, sportkampen, uitstappen en workshops
 • UItbreiding van vakantie-activiteiten voor tieners, in aantal en in keuzemogelijkheden
 • Inrichting van buurtspeelpleintjes in nieuwe wijken en onderhoud van de bestaande pleintjes

 

Senioren

CD&V wil ouderen zolang mogelijk in hun eigen woning of in hun vertrouwde woonomgeving laten wonen. CD&V zet in op:

 • Behoud van winkels en andere basisvoorzieningen in de woonkernen 
 • Aandacht voor een toegankelijk openbaar domein bij de herinrichting van straten
 • Voldoende rustbanken op het openbaar domein, rekening houdend met de suggesties van senioren
 • Informatie en adviesverlening over aanpasbaar of leeftijdsvriendelijk bouwen, noodzakelijke woningaanpassingen bij afnemende mobiliteit en over de hiervoor beschikbare subsidies
 • Voldoende aanbod van betaalbare thuiszorgdiensten, thuisverplegingsdiensten, klusjesdiensten en bezorging van warme maaltijden aan huis
 • Organisatie van thuiszorg op maat van de ouderen, door de inzet van thuisdiensten en de medewerking van buren, zodat ouderen zolang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen.
 • Betere busverbindingen tussen woonkernen, centrum en station
 • Uitbreiding van de dienstverlening door de MinderMobielenCentrale en de Dienst Aangepast Vervoer. Deze twee diensten bewezen in het verleden reeds hun groot nut. 
 • Degelijke infrastructuur voor de lokale verenigingen. Via verenigingsactiviteiten kunnen ouderen blijven deelnemen aan het plaatselijk gemeenschapsleven en vereenzamen zij niet.
 • Stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden tussen kinderen en ouderen in lokale dienstencentra en in woonzorgcentra, bv. door bezoeken van klassen en speelpleinwerking, optredens of creatieve activiteiten van leerlingen van de academies, vakantie-activiteiten van sport&jeugd in het WZC 
 • Bouw van aangepaste bejaardenwoningen in het centrum en in verschillende woonkernen
 • Onderzoek van nieuwe woonvormen, zoals kleinschalig groepswonen voor senioren (“senioren op kot”), seniorenwoningen met zorg- en dienstenondersteuning op maat. Zo zal “Ten Schriecken” gerenoveerd worden tot een eigentijds wooncomplex voor ouderen, met zorg- en dienstenondersteuning.
 • Aangepaste bouwvoorschriften voor nieuwbouwappartementen in het centrum en in de woonkernen, zodat ze zorgtoegankelijk zijn. Zo zijn er geen ingrijpende en kostelijke aanpassingswerken nodig, als de mobiliteit van de bewoners afneemt. Bewoners kunnen zo veel langer blijven wonen in hun goed gelegen woning.

CD&V wil werk maken van de strijd tegen vereenzaming van ouderen, via o.a. volgende acties:

 • Verderzetten van het bezoeken van senioren n.a.v. hun 75e verjaardag door medewerkers van de gemeente voor tijdige detectie van hun concrete noden
 • Regelmatig opbellen van alleenwonende 85-plussers door medewerkers van de gemeente of door vrijwilligers
 • Creëren van extra ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen en alleenstaanden, bv. door uitbreiding van de werking van de lokale dienstencentra, een vrij toegankelijk ontmoetingslokaal in verschillende woonkernen, een “babbelbank”, De Bus als een plaats van ontmoeting, een  “dorpsrestaurant”,…
 • Dienstverlening voor ouderen dichtbij brengen, in een lokaal dienstencentrum, op De Bus, in een parochiezaal, op een ontmoetingsmoment, of gewoon thuis
 • Stimuleren en ondersteunen van buurtnetwerken van plaatselijke verenigingen en vrijwilligers, voor occasionele hulp bij de ontmoetingsmomenten en voor kleine burenhulp, zoals boodschappen doen, even aanbellen bij een eenzame oudere, hulp bij het invullen van een formulier
 • Ondersteunen van verenigingen, die werk maken van de strijd tegen vereenzaming, zoals Samana-ziekenzorgkernen en seniorenverenigingen
 • Ondersteunen van buurtgerichte initiatieven van wijkcomités, zoals een straatfeest en een buurtbarbecue
 • Betere bekendmaking van het Meldpunt Vereenzaming, waar signalen van vereenzaming door attente buren kunnen gemeld worden 
 • Realisatie van minstens één project van kleinschalig groepswonen voor ouderen

 

Diversiteit

Onze bevolking wordt meer divers. Wij geven aan iedereen de kans om voluit en volwaardig deel uit te maken van onze plaatselijke gemeenschap. CD&V wil hierbij vooral inzetten op:

 • Organisatie van initiatieven voor integratie van nieuwe inwoners met een diverse afkomst i.s.m. vrijwilligers, zoals Babbelberg, fietslessen, huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, ontmoetingsmomenten met nieuwkomers,…
 • Behoud van het lokaal opvanginitiatief met aandacht voor niet begeleide minderjarige asielzoekers
 • Aandacht voor mensen met een migratie-achtergrond in de gemeentelijke dienstverlening, o.a. een toegankelijk onthaal en een toegankelijke communicatie op maat van de betrokken doelgroep
 • Ondersteunen van nieuwkomers bij hun zoektocht naar gepaste huisvesting
 • Organisatie van inspraak van mensen met een migratieachtergrond 
 • Verderzetten van de werking van de gemeentelijke Integratie- en diversiteitsdienst, voor coördinatie van beleid en initiatieven op het vlak van integratie

Noord-Zuid

CD&V wenst het huidig gemeentelijk noord-zuidbeleid verder te zetten, met o.a. volgende accenten:

 • Verruiming van de opdracht van het team Heist in de Wereld tot opvolging en coördinatie van de verschillende gemeentelijke initiatieven voor realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
 • Een budget voor ontwikkelingssamenwerking voor ondersteuning van projecten in het zuiden, van noord-zuidinitiatieven van lokale verenigingen en scholen en van inleefreizen en -stages van jongeren in het zuiden
 • Sensibilisatie van de bevolking door samenwerking tussen gemeente en verenigingen via allerlei initiatieven, zoals de Wereld in Zicht en Zuiders Getint
 • Verderzetten van de stedenbanden met gemeenten in het zuiden, bv. met Bergrivier in Zuid-Afrika, als een wederzijdse verrijking van beide partners door uitwisseling van ervaring en kennis
 • Blijvende inspanningen voor het behoud van het label “Fair Trade Gemeente” samen met de trekkersgroep, verenigingen, scholen en bedrijven
 • Adviesraad Noord-Zuidoverleg partner van het gemeentebestuur voor het uitstippelen van het Noord-Zuidbeleid